دراینجا، دنیای متمایزی از محصولات و راهکارها را خواهید یافت. 

​​نحوه انتقال مبلغ از کارت‌های دیگر به گروه آمینا کارت

دانلود IOS

دانلود اندروید