دراینجا، دنیای متمایزی از محصولات و راهکارها را خواهید یافت. 

سیستم باشگاه مشتریان آمینا  (CRM)​​​​​​​

به رغم سیستم های مشابه که الگوها و روش‌های ثابت و کلیشه‌ای جهت ارائه خدمات مربوط به باشگاه مشتریان ارائه نموده‌اند، معماری این سیستم به گونه‌ای است که امکان ترکیب مؤلفه‌های اصلی و ارائه روش‌های متنوع و پویا را فراهم می‌سازد.​​​​​​​

امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف بر اساس    ________________________________________________________________________________________________
پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان
​​​​​​​
امکان ارائه خدمات بر اساس زمان    _____________________________________________________________________________________________________________
تاریخ، ساعت، روزهفته

امکان دسته بندی اعضاء بر اساس سابقه عملکرد ________________________________________________________________________________________________
آخرین خرید، مجموع خرید در یک بازه زمانی ، امتیاز کسب شده ، تعداد دفعات خرید

اعمال سیاست‌های باشگاه شامل  ______________________________________________________________________________________________________________
تخفیف نقدی ، اعتبار پذیرنده ، اعتبار باشگاه ، اعتبار ویژه ، اعتبار مجازی، امتیاز ، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل __________________________________________________________________________________________________________________
افزودن عضو از طریق پایانه فروش، افزودن عضو از طریق پنل باشگاه داری ، شناسه عضویت باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ ___________________________________________________________________________________________________________________________________
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند با استفاده از زیرساخت پرداخت الکترونیک،  تسهیم پذیرنده ، تسهیم بازاریاب ، تسهیم بازاریابی پذیرنده ، تسهیم باشگاه دار ، تسهیم و ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده

خدمات اعتباری _______________________________________________________________________________________________________________________________
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه ، تخصیص اعتبار بر مبنای هر پذیرنده ، تخصیص اعتبار بر مبنای کالا و یا خدمات

یکپارچگی کانال‌های ارایه خدمات در  ___________________________________________________________________________________________________________
دستگاه پایانه فروش ، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک  منابع باشگاه‌ها ________________________________________________________________________________________________________________________
امکان اشتراک یک باشگاه با باشگاه های دیگر و تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان ایجاد و اضافه نمودن زیرباشگاه ، امکان افزودن پذیرنده (فروشگاه) به یک باشگاه یا زیر باشگاه  و ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان _____________________________________________________________________________________________________________
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت مدیریت حضور و غیاب آن‌ها، امکان ثبت هزینه‌های روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت‌های نقدی پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده،  و....